Adózás

A NAV oldalán egy részletes összefoglaló található, ami mindenki segítségére lehet az első lépésekben, így ezt változtatás nélkül itt közkinccsé is teszem. Ne feledjük, az adózás mellett önkormányzati engedély, valamint havi idegenforgalmi adózás is szükséges a szálláshely-szolgáltatás tevékenység folytatásához.

 

AZ INGATLAN BÉRBEADÁSÁNAK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

Abban az esetben, ha a magánszemélyek szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni, többféle tevékenységi forma és adózási mód között választhatnak. A magánszemélyek az esetek többségében ezen tevékenységet nem egyéni vállalkozóként, hanem adószámos magánszemélyként kívánják folytatni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat, ezért az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózónak az adószám megállapítása végett, a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelentkeznie az állami adóhatóságnál a ’T101 számú nyomtatványon – kivéve, ha a magánszemély kizárólag ingatlan-bérbeadási tevékenységet folytat, mert ilyenkor az Art. 22. § (16) bekezdésében foglaltak alapján mentesül az adószám megszerzéséhez előírt bejelentkezési kötelezettség alól.

adminisztráció.jpg

A bejelentkezés során a magánszemélynek be kell jelentenie gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a fő- és egyéb tevékenységi köröket a mindenkor hatályos Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerinti ÖVTJ-kódok szerint. Ha pedig az adóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás, záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradék közlésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni.

Az adóhatóság a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi az adózót, és a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával adószámot állapít meg az adózó számára.

Az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyek esetében az általuk végzett tevékenységeket az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet szabályai szerint kell azonosítani. A gyakorlatban azonban sok esetben nehézséget okoz annak meghatározása az adózók számára, hogy a bejelentkezés során az adatlap kitöltésekor melyik ÖVTJ-kódot kell kiválasztani a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó követelményeket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.), illetőleg a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet határozza meg.

A Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatás fogalmának meghatározásakor visszautal a Kertv. értelmező rendelkezéseire, mely szerint szálláshely-szolgáltatás alatt üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtását és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni.

Egyéb szálláshelynek – a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely kivételével – a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része minősül (tehát a magánszemély saját célra épített épülete is hasznosítható), ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Falusi szálláshelynek pedig az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely tekinthető – a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével –, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 57/A. § (1) bekezdése szerint fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az lehet, aki - nem egyéni vállalkozóként - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében - nyújt szálláshelyet ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet magánszemélyként folytató szolgáltatók számára a jegyző a Korm. rendelet alapján egyéb szálláshely-üzemeltetési engedélyt ad ki (a falusi szálláshelyet üzemeltetőknek is), illetőleg a tevékenység végzésének engedélyezéséről a magánszemélynek igazolást állít ki, mely igazolás tartalmazza a magánszemély által üzemeltetett szálláshely típusát is.

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) állásfoglalása alapján a Korm. rendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatók („szoba kiadók”) kizárólag a következő TEÁOR’08, illetve ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak:
nav10.jpg

A KSH által közzétett ’ÖVTJ 2014 tartalom’ című kiadvány szerint az 552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú üdülési célú tartózkodás céljára nyújtott egyéb, átmeneti szálláshely-szolgáltatást jelenti, amely egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújt. A magánszemély szolgáltatóknak az 552006 ÖVTJ’14 kódot kell feltüntetniük ’T101 számú adatlap A01 lapjának 7. rovatában.

A Korm. rendeletben meghatározott falusi szálláshely követelményeinek megfelelő falusi szálláshely-szolgáltatók (akik szintén egyéb szálláshely-engedéllyel rendelkeznek) kizárólag a következő TEÁOR’08, illetve ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak:

nav2.jpg

A KSH által közzétett ’ÖVTJ 2014 tartalom’ című kiadvány szerint az 552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás jellemzően a napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatást, illetőleg a vendégszoba, lakrész, vendégház keretében nyújtott szálláshely-szolgáltatást jelenti. A magánszemély szolgáltatóknak az 552011 ÖVTJ’14 kódot kell feltüntetniük a ’T101 számú bejelentőlapon.

TEÁOR’08 55.9 és az ÖVTJ’14 559001 kódok alá tartozó „Egyéb szálláshely-szolgáltatás” nem foglalja magában az üdülési célú tartózkodást, és ezért a turisztikai célú hasznosítással összefüggő tevékenységek ezen kódok alá nem sorolhatók be.

Címkék: adózás adó NAV